Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Ochrana soukromí“) popisují, které informace správce osobních údajů Mgr. Endre Szabó (sídlo: Na Hlinách 1843/2a, 180 00 Praha 8, IČ: 65404335, tel: +420777676974, email: kontakt@madarstina.cz („Poskytovatel“), shromažďuje a zpracovává od svých potenciálních klientů, uživatelů a/nebo návštěvníků internetové stránky („Objednatel“) umístěné na adrese: https://www. madarstina.cz/ („Webová stránka“) a jaká bezpečnostní opatření jsou zavedena za účelem zajištění jejich potřebné ochrany.

Návštěvou a/nebo užíváním Webové stránky Objednatel souhlasí s touto Ochranou soukromí. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky Ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“).

 

1. Shromažďovaná data

 

1.1 Zpracovávanými osobními údaji Objednatele jsou zejména údaje umožňující zjištění totožnosti, jsou jakékoli informace týkající se identifikovatelné nebo identifikované osoby („Osobní údaje“).

 

1.2 Objednatel bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a  bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakýchkoliv jejich změnách.

 

2. Účely shromažďování a užívání dat

 

2.1 Poskytovatel Osobní údaje zpracovává z titulu:

• plnění smlouvy o poskytování překladatelských a/nebo tlumočnických služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem („Smlouva“);

• plnění zákonných povinností; a/nebo

• oprávněných zájmů Poskytovatele (např. pro účely přímého marketingu).

 

2.2 Osobní údaje a informace, které Poskytovatel od Objednatele získá, může použít pro následující účely:

• za účelem plnění Smlouvy. V takovém případě Poskytovatel Osobní údaje uchovává po dobu účinnosti Smlouvy a po jejím ukončení po dobu vyžadovanou zákonem, nezbytnou k řešení případných sporů a/nebo uplatňování jeho práv ze Smlouvy, ;

• pro marketingové a/nebo jiné obchodní účely (vč. zasílání newsletterů a obchodních sdělení), na základě oprávněných zájmů Poskytovatele. V takovém případě Poskytovatel Osobní údaje uchovává po dobu účinnosti Smlouvy.

 

2.3 Poskytovatel bude uchovávat data a informace, včetně Osobních údajů, po výše uvedenou dobu, není-li zákonem vyžadována nebo povolena delší doba jejich uchování. Po uplynutí stanovené doby uchovávání Poskytovatel Osobní údaje vymaže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel neprovádí automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

 

3. Cookies a využívání anonymních údajů

 

3.1 Při užívání Webové stránky Poskytovatel využívá tzv. cookies, kterými jsou malé datové soubory ukládané na zařízení Objednatele po návštěvě Webové stránky a které zvyšují uživatelský komfort při návštěvě Webové stránky. V rámci užívání cookies Poskytovatel zaznamenává Objednatelovu URL, IP adresu, typ prohlížeče a jazyka, název hostitele, rozlišení obrazovky, umístění a časové pásmo, typ zařízení a datum a čas návštěvy Webové stránky, jakož i informaci o tom, kterou část Webové stránky Objednatel navštívil.

 

3.2 Pokud Objednatel navštíví Webovou stránku a nastavení jeho prohlížeče ukládání cookies na jeho koncovém zařízení umožňuje, považuje Poskytovatel takovéto nastavení za souhlas se zpracováním osobních údajů a s ukládáním cookies. Pokud si Objednatel nepřeje, aby k ukládání cookies na jeho zařízení docházelo, může tuto funkci na svém zařízení zakázat.

 

4. Sdílení

 

4.1 Poskytovatel nepředává Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkou svých poskytovatelů. Osobní údaje budou v těchto případech poskytnuty pouze v minimálním (nezbytném) v rozsahu. Poskytovatel může pověřit třetí osobu (jakožto zpracovatele) zpracováním Osobních údajů. Poskytovatel Osobní údaje nepředává do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

5. Zabezpečení

 

5.1 Osobní údaje Objednatele jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě, zničení, změně, zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, přenosům a/nebo zpracování, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatřeních přijatých s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i míře rizik pro práva a svobody fyzických osob.

 

6. Práva Objednatele jakožto subjektu údajů

 

6.1 Právo na přístup k Osobním údajům. Objednatel je oprávněn od Poskytovatele požadovat informaci např. o tom, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, atd. Objednatel má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů.

 

6.2 Právo na opravu Osobních údajů. Objednatel má právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných Osobních údajů.

 

6.3 Právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“). Ve stanovených případech – například, když zpracovávané Osobní údaje nejsou pro stanovené účely nadále potřebné – má Objednatel právo požadovat, aby Poskytovatel jeho Osobní údaje vymazal.

 

6.4 Právo na omezení zpracování. Objednatel má v určitých případech právo na omezení zpracování Osobních údajů, které se jej týkají, a to např. pokud popírá přesnost Osobních údajů.

 

6.5 Právo na přenositelnost údajů. Právo na přenositelnost Osobních údajů se týká pouze případů, kdy jsou Osobní údaje Objednatelem poskytnuty Poskytovateli (i) na základě Smlouvy nebo souhlasu se zpracováním a (ii) jsou zpracovávány automatizovaně. Při uplatnění práva na přenositelnost předá Poskytovatel Osobní údaje Objednateli nebo jím určenému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

6.6 Právo odvolat souhlas. Udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů může Objednatel v případě, kdy je zpracování založeno na souhlasu, vůči Poskytovateli kdykoliv odvolat na e-mailové adrese kontakt@madarstina.cz.

 

6.7 Právo vznést námitku. Je-li zpracování Osobních údajů prováděno pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo pro účely provádění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, vč. automatizovaného rozhodování a/nebo profilování, má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování.

 

6.8 Svá práva může Objednatel uplatnit na základě žádosti na e-mailové adrese kontakt@madarstina.cz. Žádost Poskytovatel vyřídí co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu je Poskytovatel oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva (2) měsíce. O prodloužení bude Poskytovatel Objednatele informovat.

 

6.9 Veškerá sdělení a vyjádření (vč. vyřizování žádostí Objednatelů) jsou poskytována bezúplatně. Pokud by však žádost Objednatele byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména by se opakovala, je Poskytovatel oprávněn si za její vyřízení účtovat přiměřený poplatek, odpovídající administrativním nákladům spojeným s poskytnutím požadovaných informací.

 

6.10  Pokud se Objednatel domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, el. podatelna: posta@uoou.cz).

 

7. Kontakt

 

Mgr. Endre Szabó

Adresa: Na Hlinách 1843/2a, Praha 8

Tel.: +420777696974

Email: kontakt@madarstina.cz

© Madarstina.cz, všechna práva vyhrazena.